BPI Bank Polskich Inwestycji S.A
BPI POLSKA
O banku

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A. Bank prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nie posiada podmiotów zależnych ani oddziałów.

Zajmuje świadczeniem usług finansowych, takich jak udzielanie kredytów, finansowanie projektów inwestycyjnych, nabywanie i sprzedaż należności, wydawanie gwarancji. Jego klientami są samorządy lokalne, spółki użyteczności publicznej oraz podmioty korporacyjne, w tym głównie prowadzące działalność deweloperską.

Bank do 28.03.2013r. należał do Grupy Dexia i działał pod firmą Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Uczestniczył wówczas w wielu transakcjach finansowania samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych.

Informacja o planowanym połączeniu BPI Banku Polskich Inwestycji SA z Getin Noble Bank SA

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. ("Bank") informuje, że w dniach od 14 maja 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Banku, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 15 czerwca 2018 roku, akcjonariusze Banku, zgodnie z art. 505 § 3(1) Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), na niniejszej stronie internetowej mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:

a. Planem połączenia, dostępnym w dokumencie Plan połączenia GNB-BPI
b. Sprawozdaniami finansowymi wraz ze sprawozdaniami zarządu BPI Banku Polskich Inwestycji SA za trzy ostatnie lata obrotowe, które znajdują się na niniejszej stronie http://www.bpibank.pl/raportyroczne.html
c. materiałami dotyczącymi Getin Noble Bank SA jako Spółki Przejmującej dostępnymi na stronie www.gnb.pl

W dniu 14 maja 2018 r. zostało skierowane do Getin Noble Bank SA pierwsze zawiadomienie w zakresie połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, której wszystkie akcje są akcjami imiennymi tj. w trybie art. 402 § 3 KSH, poprzez wysyłkę listu poleconego.

W dniu 28 maja 2018 r. zostało skierowane do Getin Noble Bank SA, listem poleconym, drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Getin Noble Bank SA i BPI Bank Polskich Inwestycji SA.

ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA POŁĄCZENIE Z GETIN NOBLE BANKIEM S.A.

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. powziął informację, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie, na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, na połączenie Banku jako banku przejmowanego z Getin Noble Bankiem S.A. ("GNB S.A.") jako bankiem przejmującym.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Banku na GNB S.A. na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 9 maja 2018 r. i opublikowanym powyżej.

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibąw Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz się więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie