<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head> <title>BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html"; charset="utf-8"> <link rel="stylesheet" href="style/styl.css" type="text/css"></link> <script src="script/scripts.js"></script> </head> <body> <center> <div class="GeneralDiv"> <div class="LogoDiv"> <a href="index.html" style="display:block;"><img src="grafika/glowna/logoBPI.png" alt="BPI" width="119" height="64" class="LogoImg" /></a> <span class="Polska">POLSKA</span> </div> <div class="MenuDiv"> <div class="PaddingDiv"> <!-- <div class="DivMenuItemCurrent"><a class="TopMenu" href="aktualnosci.html">Aktualno[ci</a></div> --> <div class="DivMenuItem" id="onasDiv" onmouseover="showDropDownMenu('DropDownMenuDiv')" onmouseout="hideDropDownMenu('DropDownMenuDiv')" > <a class="TopMenu" href="index.html">O nas</a> <div id="DropDownMenuDiv" class="DropDownMenuDiv" style="height : 150px;"> <a href="index.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem"> <span style="margin:10px 0 0 10px; float:left;">O banku</span> </div> </a> <a href="zarzadbanku.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem"> <span style="margin:10px 0 0 10px; float:left;">Zarzd Banku</span> </div> </a> <a href="radanadzorcza.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem"> <span style="margin:10px 0 0 10px; float:left;">Rada Nadzorcza</span> </div> </a> <a href="akcjonariusze.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem"> <span style="margin:10px 0 0 10px; float:left;">Akcjonariusze</span> </div> </a> </div> </div> <div class="DivMenuItem" onmouseover="showDropDownMenu('ujawnieniaDiv')" onmouseout="hideDropDownMenu('ujawnieniaDiv')" > <a class="TopMenu" href="index.html">Ujawnienia</a> <div id="ujawnieniaDiv" class="DropDownMenuDiv" style="width:165px; height : 190px;"> <a href="zasadyladukorporacyjnego.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem" style="width: 165px;"> <span style="margin: 10px 0 0 10px; float:left;">Zasady Badu korporacyjnego</span> </div> </a> <a href="zarzadzanieryzykiemipolitykawynagrodzen.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem" style="height:50px; width: 165px;"> <span style="margin: 10px 0px 0 10px; float:left; padding-right: 5px;">Zarzdzanie ryzykiem i polityka wynagrodzeD</span> </div> </a> <a href="raportyroczne.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem" style="height:50px; width: 165px;"> <span style="margin:10px 0 0 10px; float:left;">Raporty roczne BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.</span> </div> </a> <a href="arkuszinformacyjnydladeponentow.html" class="DropDownMenu"> <div class="DropDownMenuItem" style="width: 165px;"> <span style="margin: 10px 0 0 10px; float:left;">Arkusz informacyjny dla deponentw</span> </div> </a> </div> </div> <div class="DivMenuItem"><a class="TopMenu" href="transakcje.html">Transakcje</a></div> <!--<div class="DivMenuItem"><a class="TopMenu" href="zespol.html">ZespB</a></div>--> <div class="DivMenuItem"><a class="TopMenu" href="kontakt.html">Kontakt</a></div> </div> </div> <div style="margin:8px 5px 0px 8px; background-color:#FFFFFF; width:687px; float:left; text-align:justify;"> <span style="float:left; color:#163496; font-size:16px; font-weight:bold; margin:10px 0 0 12px;">O[wiadczenie</span> <span style="float:left; margin:10px 0 0 12px; font-size:12px; line-height:16px; color:#717171; "> <p>BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, dodawania lub usuwania cz[ci tre[ci na stronie albo caBych informacji bez wcze[niejszego powiadomienia. </p> <p>BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. nie ponosi |adnej odpowiedzialno[ci za decyzje podjte na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych Banku. Decyzje te podejmowane s na wBasn odpowiedzialno[ u|ytkownika. W zwizku z powy|szym, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. nie ponosi |adnej odpowiedzialno[ci za ewentualne straty poniesione w zwizku z informacjami zawartymi na stronie. </p> <p>Je|eli nie zostanie to inaczej okre[lone, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. zastrzega sobie wyBczne prawa autorskie do wszystkich stron dostpnych przez stron gBwn BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. wBczajc w to pliki udostpnione do pobierania. Je|eli ktrakolwiek ze stron zawiera jakiekolwiek materiaBy chronione prawem autorskim osb trzecich i nie zostaBo to odpowiednio oznaczone, oznacza to, |e Bank nie mgB dotrze do posiadacza prawa autorskiego. W sytuacji niezamierzonego naruszenia praw autorskich, BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. usunie materiaBy, ktrych to dotyczy natychmiast po zawiadomieniu i/lub doda stosowne oznaczenie prawa autorskiego. </p> <p>Kopiowanie informacji lub danych, a w szczeglno[ci tekstw lub ich cz[ci oraz zdj musi by wcze[niej zaakceptowane przez BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.. Klauzula ta nie dotyczy plikw udostpnionych do pobrania. Wszystkie pozostaBe materiaBy nie mog by w jakikolwiek sposb modyfikowane, kopiowane czy inaczej wykorzystywane. </p> <p>Ka|dy u|ytkownik korzystajcy ze stron internetowych BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., dostarczajc informacji przy pomocy tego medium, wyra|a zgod, by BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. otrzymaB nieograniczone prawo do tych informacji i ich wykorzystania przez BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. w ka|dej wybranej formie. Tym samym informacje udostpnione przez u|ytkownika nie podlegaj poufno[ci.</p> </span> </div> <div class="Poznaj"> <span class="PoznajNaglowek">Poznaj BPI</span> <span class="PoznajTresc"> BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spBk nale|c do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzeda|y 100% akcji spBki przez poprzedniego akcjonariusza, BPI Kommunalkredit Bank AG z siedzib w Wiedniu. </span> <table class="Nawigacja"> <tr> <td> <a href="index.html" ><img src="grafika/nawigacja/link_zielony.png" alt="Dowiedz si wicej..." style="border:none" /></a> </td> <td> <a href="index.html" class="Nawigacja2">Dowiedz si wicej...</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="Stopka"> <span class="StopkaNazwa">BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.</span><br style="clear:both;" /> <span class="StopkaAdres">ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl</span> <a href="oswiadczenie.html" class="Oswiadczenie">O[wiadczenie</a> </div> <br style="clear:both" /> </div> </center> </body> </html>