BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
BPI POLSKA
Zarząd Banku
Marek Kempny
Prezes Zarządu

Absolwent, a póniej pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doświadczenie bankowe zdobywał w ING Banku Śląskim S.A. (1991-2000), początkowo jako inspektor kredytowy, później przechodząc wszystkie szczeble kariery w dealing roomie, od stanowiska dealera walutowego do dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 2000-2001 Wiceprezes Zarządu w Domu Maklerskim ING Securities S.A. Później, w latach 2001 - 2005 Członek Zarządu, a od 2003 r. Prezes Zarządu w Śląskim Banku Hipotecznym S.A.

W 2005 r. związał się z BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. (ówcześnie Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.) jako członek zarządu odpowiedzialny za dział finansowy i zarządzanie ryzykiem rynkowym, a później również za zarządzanie ryzykiem kredytowym. W czerwcu 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Obecny zakres odpowiedzialności obejmuje zarządzanie bankiem, obszar rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Ewa Zwierko
Członek Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Statystyki. W 2009 r. uzyskała CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w bankowości, ze specjalizacją w bankowości inwestycyjnej.

W latach 1990-1998 pracowała w Polskim Banku Rozwoju S.A., na wielu stanowiskach eksperckich i kierowniczych, w tym Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Kapitałowych i Dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych Domu Inwestycyjnego. W latach 1999-2000 była Dyrektorem Departamentu Instrumentów Dłużnych w Banku Współpracy Europejskiej S.A. W latach 2000-2001 - Zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Bank S.A. W latach 2001-2006 - Szef Desku Emisji Papierów Dłużnych i Powiernictwa w Calyon Bank Polska S.A. W latach 2006-2007 - Główny Specjalista w Departamencie Ryzyka Kredytowego w BGŻ S.A.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Była członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Borowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o., POSTI S.A. i Energoaparatura S.A.

W Banku od 2007 r. odpowiadała za zarządzanie ryzykiem kredytowym. W czerwcu 2009 r. objęła stanowisko Członka Zarządu Banku, któremu podlega obszar zarządzania ryzykiem i Compliance.

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Wyższej Mila College w Warszawie – kierunek informatyka, specjalność zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz Olympus Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Ubezpieczenia. Ukończył policealne Studium Informatyczne „Mila College” specjalność Administracja Sieci Komputerowych oraz kurs Cisco CCNA.

W latach 2005-2009 współpracował ze spółkami z Grupy Getin Noble Bank S.A. Od listopada 2006r. do września 2010r. pełnił funkcję Dyrektora IT w Noble Funds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W latach 2008-2010 współpracował z Noble Securities S.A. Od maja 2009r. do stycznia 2010r. był Dyrektorem Departamentu Informatyki Noble Bank S.A. Od października 2009r. do stycznia 2010r. pracował w Getin Bank SA jako Doradca Zarządu ds. IT, a następnie Dyrektor Zarządzający Obszarem Informatyki. Od stycznia 2010r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszarem Informatyki Getin Noble Bank S.A. Od października 2010r. pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. W okresie 2014-2015 Członek Rady Getin Leasing S.A.

W marcu 2013 r. objął stanowisko Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar IT.

Michał Marciszewski
Członek Zarządu

Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie następnie w 2008 roku uzyskał stopień doktora ekonomii na wydziale Zarządzania i Finansów. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania wartością firmy prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. Stypendysta programu CEMS na Rotterdam School of Management w Erasmus University.

W latach 1999–2002 pracował jako Analityk, a następnie Naczelnik Wydziału Inwestycji Podwyższonego Ryzyka w Otwartym Funduszu Emerytalnym EGO. W latach 2002-2010 - Ekspert, a następnie Kluczowy Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych i Sekurytyzacji w Banku Millennium. Przygotowywał transakcje sprzedaży dużych pakietów akcji, sprzedaży wierzytelności z portfeli kredytów samochodowych, sekurytyzacje portfeli leasingowych, publiczne emisje akcji. Pełnił też funkcje członka Rad Nadzorczych spółek PHCRS Renk oraz LFM. Od grudnia 2010 r. odpowiedzialny za transakcje sekurytyzacyjne w Grupie Getin Noble Banku, w tym za pierwszą polską transakcję sekurytyzacji z oficjalnym ratingiem (Aa3). Dyrektor ds. Sekurytyzacji w Obszarze Skarbu GNB S.A. Członek grupy roboczej ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych i grupy ds. listów zastawnych przy Związku Banków Polskich.

W styczniu 2016 roku objął stanowisko Członka Zarządu Banku.

Arkadiusz Milewski
Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania (2004), w latach 2002-2003 stypendysta programu Socrates-Erasmus, odbył studia na Wydziale Ekonomii oraz Wydziale Socjologii Universidad da Coruῆa w Hiszpanii. W 2007r. ukończył Studium Kontrolingu Bankowego prowadzone przez Warszawski Instytut Bankowości.

Doświadczenie w instytucjach finansowych zdobywał pracując kolejno w banku BPH S.A., w Departamencie Controllingu Detalicznego, jako Główny Specjalista (2004-2007), w banku PKO BP S.A., w Departamencie Planowania i Kontrolingu na stanowisku Ekspert, a następnie Kierownik Zespołu Kontrolingu Biznesowego (2007-2008), gdzie odpowiadał za planowanie, monitorowanie i analizy wyników obszarów biznesowych banku, tj. obszar rynku detalicznego, obszar rynku korporacyjnego, działalność skarbową oraz spółek grupy kapitałowej PKO BP. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Doradcy Zarządu w Getin Holding S.A., w latach 2014-2016 był Członkiem Rady Nadzorczej w Getin Leasing S.A. W 2009r. rozpoczął współpracę z Getin Noble Bank S.A., początkowo jako Manager Projektu odpowiedzialny za koordynację procesu fuzji Getin Bank S.A. z Noble Bank S.A. W kolejnych latach odpowiadał za przygotowanie i realizację transakcji połączeń, przejęć oraz sprzedaży realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank, w tym w szczególności w zakresie analizy potencjalnych transakcji, koordynacji procesów biznesowych i formalnych, monitorowania przebiegu działań związanych z prowadzonymi transakcjami. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich i M&A. Odpowiedzialny za relacje z akcjonariuszami, inwestorami i analitykami sell-side i buy-side oraz bieżące działania IR Banku. Ponadto odpowiada za koordynację różnorodnych projektów w przekroju Banku oraz wsparcie nadzoru właścicielskiego i biznesowego nad spółkami Grupy Kapitałowej Banku.

We wrześniu 2016r. objął stanowisko Członka Zarządu Banku.

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz się więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie