BPI POLSKA
Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem i polityki wynagrodzeń

Bank nie jest istotną jednostką zależną unijnej jednostki dominującej, ani jednostką posiadającą istotne znaczenie dla swojego rynku lokalnego, w związku z czym, zgodnie z Art.6 oraz Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej „Rozporządzenie CRR”) obowiązki informacyjne określone w Części Ósmej CRR („Ujawnianie informacji przez instytucje”) wypełniane są na podstawie sytuacji skonsolidowanej przez Getin Noble Bank S.A. będącym unijną jednostką dominującą. Raport jest publikowany na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. w terminie publikacji sprawozdań finansowych.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie Art. 111a ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2015r. poz. 128 z późn. zm.) Bank przedstawia informacje o systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej oraz o polityce wynagradzania.

Zarządzanie ryzykiem

W swojej działalności Bank kieruje się następującymi zasadami zarządzania ryzykiem:

 • Bank ustala akceptowany poziom ryzyka adekwatny do realizacji strategicznych celów i uwzględniający wszystkie istotne ryzyka
 • Bank rozdziela funkcje analityczne, kontroli, monitorowania oraz raportowania ryzyka od funkcji sprzedażowej
 • Zarząd Banku jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie ryzykiem, w tym utrzymywanie ryzyka w granicach ustalonych limitów, spójnych z ogólnym poziomem akceptowanego ryzyka
 • Bank kieruje się zasadą podejmowania ryzyka adekwatnego do wysokości zaangażowanego kapitału oraz spodziewanych rezultatów działalności.

Bank utrzymuje system informacji zarządczej, który dostarcza informacji o ryzykach występujących w Banku. System ten pozwala na przetwarzanie informacji w sposób zapewniający możliwość rzetelnego i precyzyjnego określenia poziomu ryzyka. Sporządzane w ramach systemu informacji zarządczej raporty dostarczane są ich odbiorcom w cyklu kwartalnym, miesięcznym lub dziennym, w zależności od rodzaju raportu oraz odbiorcy.

Bank zapewnia właściwe szkolenia pracownikom, mające na celu umożliwienie im identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz poznanie narzędzi do zarządzania nimi.

Bank okresowo dokonuje przeglądu regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi przepisami, ich wewnętrznej spójności oraz dostosowania do aktualnego profilu ryzyka Banku. Co do zasady przeglądy przeprowadza się nie rzadziej niż raz do roku.

W odniesieniu do ryzyk istotnych, a także w przypadkach gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, Bank przeprowadza okresowo testy warunków skrajnych.

Proces zarządzania każdym rodzajem ryzyka obejmuje następujące etapy:

 • Identyfikacja ryzyka
 • Pomiar ryzyka
 • Monitoring i kontrola ryzyka
 • Przeciwdziałanie / ograniczenie ryzyka
 • Raportowanie ryzyka.

Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Zarząd powołał Komitet Kredytowy i Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Komitety te są ciałem opiniodawczym i doradczym Zarządu Banku. Wytyczają bieżącą politykę z uwzględnieniem limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych.

Podstawowe rodzaje ryzyka występujące w Banku to ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, stopy procentowej) oraz ryzyko operacyjne.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe to potencjalna strata związana z niewykonaniem lub niepełnym wykonaniem, w określonych w umowie terminach, zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu, wystawionej gwarancji, poręczenia, zawartej lokaty międzybankowej lub instrumentów rynku kapitałowego. Obejmuje ryzyko zabezpieczeń, koncentracji zaangażowań oraz ryzyko rozliczenia i dostawy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym realizowane jest na podstawie wewnętrznych procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, przeciwdziałania, monitorowania i raportowania ryzyka.

Bank specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych na rzecz sektora finansów publicznych, tj. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i spółek użyteczności publicznej. Portfel kredytowy obejmuje ekspozycje wobec podmiotów zaliczanych do grupy niskiego ryzyka kredytowego. Bank wykorzystuje system scoringowy dla oceny wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku oceny scoringowej system nadaje kredytobiorcy punktację, a ta mapowana jest do odpowiedniej klasy ryzyka. Na podstawie klasy ryzyka Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i o stosowaniu zabezpieczeń prawnych należności kredytowych. Ekspozycje, które nie są zaliczane do segmentu finansów publicznych (podmioty korporacyjne, instytucje kredytowe) przypisywane są do klasy ryzyka na podstawie analizy eksperckiej obejmującej ocenę wiarygodności kredytowej.

Ocena wiarygodności kredytowej obejmuje analizę finansową i jakościową. W ramach analizy finansowej Bank bada wypłacalność kredytobiorcy, płynność oraz zdolność kredytobiorcy do generowania dodatnich przepływów finansowych z działalności operacyjnej. W ramach analizy jakościowej badana jest struktura transakcji oraz sposoby ograniczenia ryzyka kredytowego. Bank stosuje zróżnicowane zasady oceny ekspozycji kredytowych wobec różnych grup klientów oraz różnych klas ryzyka kredytowego.

Bank wymaga od kredytobiorców posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku braku zdolności kredytowej, Bank wymaga zabezpieczenia należności Banku w formie gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego zdolność kredytową przy jednoczesnym przedstawieniu przez kredytobiorcę programu naprawczego, którego realizacja zapewni odzyskanie zdolności kredytowej w okresie kredytowania.

W okresie kredytowania ekspozycje monitorowane są pod względem terminowości obsługi zadłużenia oraz zdolności kredytowej kredytobiorców. W przypadku opóźnień w spłacie należności wobec Banku lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy mają zastosowanie restrykcyjne procedury przekwalifikowania należności do niższej klasy ryzyka oraz procedury restrukturyzacji należności.

Celem dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank stosuje limity koncentracji portfela kredytowego. Limity te są weryfikowane w oparciu o okresowo przeprowadzane przeglądy należności kredytowych. Ekspozycje wobec klientów niebędących instytucją kredytową lub bankiem mogą wynosić maksymalnie 22% funduszy własnych Banku, zaś ekspozycje wobec banku lub instytucji kredytowej mogą wynosić maksymalnie 95% funduszy własnych Banku.

Bank oblicza wskaźnik dźwigni będący ilorazem kapitału Tier 1 Banku oraz wartości całkowitej ekspozycji (suma pozycji bilansowych i pozabilansowych bez stosowania wag ryzyka). Strategia Banku zakłada utrzymywanie wskaźnika dźwigni powyżej 10%. Na dzień 31.12.2016r. wskaźnik dźwigni obliczony zgodnie z Rozporządzeniem CRR wyniósł 13.

Bank regularnie przeprowadza testy warunków skrajnych badając, czy fundusze własne Banku są wystarczające na pokrycie ryzyka kredytowego, przy założeniu pogorszenia jakości portfela kredytowego Banku o 4 notche.

Na dzień 31.12.2016r. wartość aktywów ważonych ryzykiem (RWA) wynosiła 316,9 mln zł.

Wymogi kapitałowe oraz aktywa ważone ryzykiem w podziale na klasy ekspozycji na dzień 31.12.2016 (dane w PLN)

*Znacząca pozycją w ekspozycjach wobec przedsiębiorstw stanowią zobowiązania warunkowe wobec Getin Noble Bank S.A. Są to gwarancje spłaty należności od podmiotów deweloperskich (174,6 mln zł na dzień 31.12.2016).
EkspozycjaRWA Basel IIWymóg kapitałowy
Przedsiębiorstwa*214 214 369214 214 36917 137 150
JST i władze lokalne216 881 14743 376 2303 470 098
Rządy i banki centralne128 431 35500
Obligacje zabezpieczone105 008 83817 935 5411 434 843
Instytuacje67 573 18532 577 7422 606 219
Pozostałe4 958 0288 602 794688 224
Podmioty Sektora Publicznego274 450137 22510 978
306 245 85659 253 3024 740 264

Ryzyko walutowe

Przez ryzyko walutowe rozumie się negatywne skutki wpływu zmian kursów walutowych na wynik finansowy Banku.

Bank nie prowadzi obrotu walutami obcymi i jako zasadę przyjął unikanie ekspozycji na ryzyko walutowe. Powstające niewielkie pozycje walutowe, wynikające głównie z marży odsetkowej, są na bieżąco monitorowane i sukcesywnie domykane. Podstawową metodą pomiaru ekspozycji na ryzyko walutowe jest pomiar luki niedopasowania aktywów i pasywów w danej walucie obcej.

Bank przyjął jako zasadę utrzymywanie pozycji walutowej poniżej poziomu 2% funduszy własnych. Przekroczenie tego limitu skutkuje powstaniem wymogu kapitałowego. Wymóg kapitałowy na ryzyko walutowe jest iloczynem 8% i całkowitej pozycji walutowej.

Na dzień 31.12.2016r. pozycja walutowa była znacząco niższa niż limit 2% funduszy własnych, w związku z czym nie powstał wymóg kapitałowy. Biorąc pod uwagę skalę otwartych pozycji walutowych, nawet znacząca zmiana kursów walutowych nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy Banku.

Ryzyko stopy procentowej

Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako możliwy spadek wartości aktywów, wzrost wartości pasywów lub spadek dochodów odsetkowych na skutek zmiany rynkowych stóp procentowych.

Bank nie prowadzi działalności handlowej w rozumieniu Rozporządzenia CRR ani nie otwiera strukturalnych pozycji o stałej stopie procentowej. Jedynym wyjątkiem są obligacje stałokuponowe wyemitowane przez Rzeczpospolitą Polską oraz wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A. Pozostałe aktywa i pasywa są oparte na zmiennej stopie procentowej, a okresy przeszacowania zawierają się w przedziale 1 - 12 miesięcy.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej ma charakter kompleksowy. Bank analizuje ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania oraz ryzyko krzywej dochodowości. Badanie i pomiar ryzyka stopy procentowej odbywa się poprzez analizę zmiany bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału (EVE – Economic Value of Equity) dla wszystkich instrumentów (z wyjątkiem nieodsetkowych). Analiza ta polega na wyliczeniu różnicy EVE odrębnie w poszczególnych walutach, w sytuacji równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 100 punktów bazowych. Według stanu na dzień 31.12.2016r. EVE wynosiła 98,87 mln zł, a wrażliwość EVE na przesunięcie krzywej dochodowości o 100 bps – 1,11 mln zł i była niższa niż dopuszczalny limit 5,5 mln zł.

W Banku nie występuje ryzyko bazowe.

Bank monitoruje przestrzeganie limitów ograniczających dopuszczalny poziom ryzyka stopy procentowej, sporządza okresowe analizy poziomu ryzyka stopy procentowej i monitoruje wrażliwość rachunku zysków i strat na zmiany oprocentowania. Skuteczność zarządzania ryzykiem oceniana jest na podstawie poziomu wykorzystania przyjętych limitów ograniczających ekspozycję na ryzyko.

Ponadto Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na dokonaniu symulacji wpływu zmian stóp procentowych na poziom ryzyka, w zakresie wyniku odsetkowego i wyceny aktywów i pasywów wrażliwych na ryzyko stopy procentowej. W ramach tych testów przyjmuje się obniżenie krzywej dochodowości w dół o maksymalnie 200 punktów bazowych. Wynik takiej symulacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2016r. wykazał w okresie 12 m-cy spadek dochodów odsetkowych o 0,18 mln zł w i zmianę EVE o 0,19%.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności definiowane jest jako niewykonanie lub opóźnienie wykonania zobowiązania finansowego.

Zarządzanie ryzykiem płynności w krótkim horyzoncie czasowym ma na celu zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań płatniczych Banku. Celem zarządzania płynnością w długim terminie jest zapewnienie, że ryzyko płynności podejmowane jest przez Bank w sposób kontrolowany, zgodnie z przyjętą polityką zarządzania ryzykiem.

Do oceny ryzyka płynności Bank stosuje m.in.:

 • Nadzorcze miary płynności
 • Luki niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów
 • Wskaźniki LCR

Według stanu na dzień 31.12.2016r. wszystkie nadzorcze miary płynności były przestrzegane, a wskaźnik LCR wynosił 50,22.

Celem zapewnienia płynności w długim horyzoncie czasu Bank ustalił limit dla skumulowanej ujemnej luki płynnościowej w wysokości tzw. rezerwy płynnościowej równej 95% wartości papierów wartościowych w portfelu Banku. Według stanu na dzień 31.12.2016r. wykorzystanie limitu wynosiło 0%.

Dla zapewnienia pożądanego poziomu płynności Bank kształtuje strukturę aktywów i pasywów zgodnie z wewnętrznymi limitami oraz rekomendacjami NBP. Ponadto Bank opracował procedurę postępowania w sytuacji istotnego wzrostu ryzyka płynności (plan awaryjny).

Ryzyko operacyjne

Bank stosuje definicje ryzyka operacyjnego zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz Rekomendacją M, w następującym brzmieniu: ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując również ryzyko prawne, ryzyko powierzania wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym, ryzyko modeli , ryzyko kadr, środowiska teleinformatycznego, nowych produktów a nie obejmując ryzyka strategicznego ani ryzyka reputacji.

Celem strategicznym ryzyka operacyjnego jest optymalizacja wewnętrznych procesów biznesowych pozwalająca na ograniczenie kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania Banku. Celem operacyjnym jest identyfikacja ryzyka operacyjnego, jego pomiar i ocena profilu.

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym biorą udział wszystkie jednostki organizacyjne Banku. W Banku wydzielona została komórka ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz stanowisko Koordynatora ds. Ryzyka Operacyjnego.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na identyfikowaniu, ocenie, monitorowaniu ryzyka, raportowaniu oraz na podejmowaniu działań w celu jego ograniczenia.

System raportowania o ryzyku operacyjnym jest oparty na wytycznych Rekomendacji M, regulacjach nadzorczych dotyczących zasad i sposobu ogłaszania przez Bank informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, a także sprawozdawczości nadzorczej COREP.

Oceny ryzyka operacyjnego dokonuje się poprzez kalkulację:

 • Wymaganego kapitału własnego na pokrycie ryzyka operacyjnego, w tym kapitału regulacyjnego (minimalnego wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne) oraz kapitału wewnętrznego na pokrycie strat z tytułu ryzyka operacyjnego
 • Wskaźników określających stopień narażenia Banku na ryzyko operacyjne (KRI)
 • Zagregowanego wolumenu strat rzeczywistych
 • ⎯Narażenia na ryzyko operacyjne w ramach procesu samooceny.

Ponadto Bank opracował plan utrzymania ciągłości działania służący zapewnieniu bezawaryjnego działania głównych systemów oraz plan awaryjny na wypadek wystąpienia zdarzeń zagrażających działalności Banku lub wystąpienia awarii.

Na potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank korzysta z metody standardowej opisanej w Części Trzeciej Tytuł 3 Rozporządzenia CRR. Bank wyodrębnił jedną linię biznesową – bankowość komercyjna ze współczynnikiem beta 15%. Ze względu na profil działalności operacyjnej Bank nie posiada pozycji kwalifikujących się do pozostałych linii biznesowych opisanych w Rozporządzeniu CRR.

Tolerancja/apetyt na ryzyko operacyjne zostało określone przez Zarząd Banku na poziomie 1% funduszy własnych Banku. Jego przekroczenie skutkuje podjęciem działań redukujących poziom ryzyka.

Skutecznie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku odzwierciedla suma strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego poniesionych w roku 2016, która wynosiła 75 zł.

Adekwatność kapitałowa

Bank dokonuje oceny adekwatności kapitałowej w celu utrzymania poziomu kapitału pozwalającego na pokrycie ryzyka. Ocena adekwatności kapitału jest zgodna z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu CRR.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. całkowita kwota ekspozycji na ryzyko wynosiła 330,3 mln zł, z tego 316,9 mln zł przypadało na ryzyko kredytowe oraz 13,4 mln zł na ryzyko operacyjne.

Bank, zgodnie z Rozporządzeniem CRR, wylicza całkowity współczynnik kapitałowy. Na dzień 31.12.2016r. wynosił on 28,30% przy wymaganym minimum 8%.

Na fundusze własne Banku składają się wyłącznie kapitały typu Tier 1, które na dzień 31.12.2016 wynosiły 93,5 mln zł.

Kapitał wewnętrzny

Bank posiada udokumentowany proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP). Kapitał wewnętrzny ma pokryć nieoczekiwane straty z tytułu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka w ramach działalności Banku, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. kapitał wewnętrzny wynosił 27,5 mln zł i kształtował się powyżej poziomu wymogów kapitałowych w ramach Filara 1. Alokowany był w 92,1% na pokrycie ryzyka kredytowego, w 4% - na pokrycie ryzyka stopy procentowej i 3,9% - na pokrycie ryzyka operacyjnego.

Bank regularnie przeprowadza testy warunków skrajnych kapitału wewnętrznego celem sprawdzenia, czy kapitał własny jest wystarczający na pokrycie ryzyk w sytuacji stresowej. Przeprowadzane testy potwierdzają wysoką adekwatność kapitałową Banku.

Polityka wynagradzania

Bank wprowadził Politykę wynagradzania dla pracowników Banku, która stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Banku w odniesieniu do polityki i zasad wynagradzania. Polityka wynagradzania precyzuje w szczególności zasady określania i przyznawania stałych oraz zmiennych składników wynagrodzeń, warunków przyznawania wynagrodzenia zmiennego, wskazuje organy odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie jej zasad, określa sposób przeprowadzania okresowych przeglądów Polityki, a także zasady prowadzenia przez Bank komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie Polityki.

Bank nie jest podmiotem znaczącym pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, w związku z tym nie powołał Komitetu do spraw wynagrodzeń.

Polityka wynagradzania ma na celu wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku akceptowalny ogólny poziom ryzyka Banku, wspiera realizację strategii Banku oraz ogranicza konflikt interesów.

Polityka wynagradzania podlega przeglądowi przez Audyt Wewnętrzny przynajmniej raz w roku. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za aktualizację Polityki, a jej zasady obowiązują po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Polityka dotyczy wszystkich pracowników, a w szczególności osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, do których należą członkowie organu zarządzającego, członkowie organu nadzorczego oraz kadra kierownicza ustalona w oparciu o kryteria jakościowe i ilościowe uwzględniające wytyczne Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dn. 4 marca 2014r.

Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy pracowników, do dokonania której stosuje się kryteria finansowe i niefinansowe.

Dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku ocena efektów pracy jest dokonywana z uwzględnieniem 3-letniego horyzontu czasowego oraz wyników finansowych Banku.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku dokonywana jest z uwzględnieniem podziału wynagrodzenia na część wypłacaną w roku następującym po roku, za który przyznane zostało wynagrodzenie zmienne oraz na część odroczoną.

Polityka wynagradzania uwzględnia sytuacje, w których wypłata zmiennego składnika wynagrodzenia może zostać wstrzymana, ograniczona, a nawet może zostać podjęta decyzja odmowy jego wypłaty.

Polityka wynagradzania określa ponadto maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, który nie może przekraczać 100% w stosunku do każdej osoby, dla której przydziela się wynagrodzenie zmienne.

Przy rekrutacji nowych pracowników na stanowiska kierownicze i tylko w pierwszym roku ich zatrudnienia, możliwa jest wypłata tym osobom zmiennych składników wynagrodzenia na indywidualnych zasadach.

Informacja o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Rok 2017

Stanowiska kierownicze Liczba osób Wynagrodzenie zasadnicze za rok 2017 Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2017 roku
Wynagrodzenie wypłacone bez odroczenia Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą na 3 lata płatne z dołu w równych rocznych ratach
Członkowie Zarządu Banku 5 - 7 1 130 436,00 63 900,00 0
Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011 2 546 856,00 95 536,00 0

W roku 2017 Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Banku żadnych innych korzyści.

W roku 2017 wypłacono wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 18 000 zł.


Rok 2016

Stanowiska kierownicze Liczba osób Wynagrodzenie zasadnicze za rok 2016 Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2016 roku
Wynagrodzenie wypłacone bez odroczenia Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą na 3 lata płatne z dołu w równych rocznych ratach
Członkowie Zarządu Banku 7 1 563 356,70 62 400,00 0
Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011 2 453 221,00 60 000,00 0

W roku 2016 Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Banku żadnych innych korzyści.

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 10 374,91 zł.


Rok 2015

Stanowiska kierownicze Liczba osób Wynagrodzenie zasadnicze za rok 2015 Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2015 roku
Wynagrodzenie wypłacone bez odroczenia Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą na 3 lata płatne z dołu w równych rocznych ratach
Członkowie Zarządu Banku 6 1 493 625,00 181 600,00 4 400
Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011 2 452 450,00 123 000,00 0

W roku 2015 Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Banku żadnych innych korzyści.

W roku 2015 nie wypłacono wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.System kontroli wewnętrznej

System Kontroli Wewnętrznej (dalej SKW) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. oraz znowelizowaną Rekomendacją H wydaną przez KNF. Wdrażany SKW opiera się na trzech niezależnych poziomach (liniach obrony).

W oparciu o strategię zarządzania Bankiem, model biznesowy oraz strategię zarządzania ryzykiem w Banku wyodrębnione zostały procesy uznane za istotne oraz przypisane im zostały kluczowe mechanizmy kontrolne. Wyodrębnione procesy istotne są powiązane z celami nadrzędnymi SKW wymienionymi w Prawie Bankowym: 1) skuteczność i efektywność działania banku; 2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej; 3) przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem. Bank opracował matrycę funkcji kontroli, która stanowi powiązanie celów SKW wymienionych w Prawie Bankowym z procesami uznanymi za istotne oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych. Wykonywanie funkcji kontroli przez poszczególne linie obrony ma na celu niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych obejmujące weryfikację bieżącą (porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym przed lub w trakcie trwającej czynności) oraz testowanie (porównanie na wybranej próbie testowej stanu faktycznego ze stanem wymaganym).

Pierwsza linia obrony to bieżące zarządzanie ryzykiem oraz bieżące monitorowanie mechanizmów kontrolnych wykonywane w działalności operacyjnej Banku. Czynnościami kontrolnymi jest przede wszystkim weryfikacja bieżąca sprawowana przez wykonywanie kontroli merytorycznej i/lub kontroli funkcjonalnej w podstawowej działalności operacyjnej Banku. Pierwsza linia obrony ma charakter kompleksowy, sprawowana jest przez wszystkie jednostki biznesowe Banku.

Druga linia obrony jest pełniona przez komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności (Komórka Compliance) oraz komórki zarządzania ryzykiem. Zadaniem drugiej linii obrony jest prowadzenie niezależnej identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku powstałym w związku z działalnością. Komórka Compliance identyfikuje ryzyko braku zgodności poprzez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, standardów rynkowych oraz wyników wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Jest odpowiedzialna za dokumentowanie matrycy funkcji kontroli i aktualizację informacji dotyczących powiązania celów ogólnych SKW z procesami istotnymi i przypisanymi im funkcjami kontrolnymi. Komórki zarządzania ryzykiem sprawują nadzór nad prawidłowością funkcjonowania mechanizmów kontroli ryzyka w dedykowanych im obszarach ryzyka (odpowiednio - kredytowe, rynkowe, operacyjne, itp).

Trzecia linia obrony SKW to Komórka Audytu Wewnętrznego, której celem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. Proces audytowy obejmuje zarówno pierwszą, jak i drugą linię obrony. Przeprowadzane badania wykonywane są na podstawie rocznego (operacyjnego) oraz strategicznego (długoterminowego) planu audytu zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą. Plany audytu powstają przy uwzględnieniu analizy poziomu ryzyka wynikającego z działalności prowadzonej przez Bank.

Pobierz plik: System Kontroli Wewnętrznej

Pobierz plik: Ocena skuteczności działania Systemu Kontroli Wewnętrznej

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz się więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie