BPI POLSKA
Zasady ładu korporacyjnego

BPI Bank Polskich Inwestycji SA („Bank” lub „Spółka”) oświadcza, że stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Komisji Nadzoru Finansowego pt. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014r, w zakresie w jakim znajdują zastosowanie ze względu na skalę i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną Banku.

Bank odstąpił od stosowania następujących zasad:

Zasada dotycząca Organu Nadzorującego (Rozdział 4 par. 17 pkt.2)

„W szczególności członek organu zarządzającego nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w instytucji nadzorowanej”.

Z uwagi na małą skalę działalności Banku, dwaj członkowie organu zarządzającego są również członkami organu zarządzającego podmiotu dominującego.


Zasada dotycząca Organu Nadzorującego (Rozdział 4 par. 22 pkt.1,2)

„1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam, gdzie to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi”.

„2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej”.

Z uwagi na fakt, że w Banku nie ma akcjonariuszy mniejszościowych a 100% udziałów oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiada jeden podmiot, w składzie organu nadzorującego nie ma członków niezależnych. Funkcję komitetu audytu pełni organ nadzorujący.

Zasady ładu korporacyjnego odnoszące się do organów Banku znajdują się odpowiednio w Statucie Banku, Regulaminie Zarządu Banku i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Bank posiada jednego akcjonariusza, który wykonuje na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia prawa głosu ze 100% akcji.

Zasady zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Zgodnie ze Statutem Banku, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie.

Struktura organizacyjna

pdfStruktura organizacyjna BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. (stan na październik 2017r.)

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna BPI Bank Polskich Inwestycji SA

Raporty z lat wcześniejszych obejmują dane skonsolidowane Grupy Dexia, do której należał Bank do marca 2013r.


pdfRaport Grupy Dexia 2011r
pdfRaport Grupy Dexia 2012r

Informacja w sprawie spelniania przez czlonków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku wymogów określonych w art.22aa ustawy Prawo Bankowe
Kodeks etyki pracowników

Bank przyjął Kodeks Etyki Pracowników BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. uznając jego wytyczne za wyznacznik do doskonalenia współpracy między pracownikami oraz z klientami Banku.

pdfKodeks etyki pracowników BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Bank stosuje również Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej) opracowany przez Związek Banków Polskich.

Ponadto, zgodnie z polityką Grupy kapitałowej Getin Noble Bank SA Bank wprowadził do stosowania kodeks dobrych praktyk.

pdfKodeks dobrych praktyk w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.


Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji

Bank posiada sformalizowaną procedurę rozpatrywania skarg i reklamacji.

pdfZasady rozpatrywania reklamacji przez Bank

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz się więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie